💖 HAI MƯƠI TÁM ĐIỀU LỢI ÍCH KHI TỤNG KINH ĐỊA TẠNG VÀ TRÌ NIỆM DANH HIỆU NGÀI ĐỊA TẠNG BỒ TÁT💌

🌿Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật có nói : “Người thiện nam cùng thiện nữ nhơn nào khi thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng nghe kinh và trì danh hiệu, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau :
🌻1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.
⚘2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.
💐3. Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.
💝4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề.
💗5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.
💕6. Những bệnh tật không đến nơi thân.
🌹7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước.
🤩8. Không có bị hại vì trộm cướp.
💟9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.
🌻10. Các hàng Quỉ Thần theo hộ trì.
💕11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.
⚘12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Đại Thần.
💐13. Thân tướng xinh đẹp.
💗14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.
🤗15. Hoặc làm bực vua chúa.
🤩16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước.
💖17. Có mong cầu chi cũng được toại ý.
🌷18. Quyến thuộc an vui.
😘19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.
❣20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.
💗21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.
🌹22. Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.
🌻23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.
💝24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.
🌺25. Các bực Thánh ngợi khen.
💖26. Căn tánh lanh lợi thông minh.
🌻27. Giàu lòng từ mẫn.
💐28. Rốt ráo thành Phật.
🍀Trích : Kinh Địa Tạng
💮Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát!
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát!
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát!
🙏🙏🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!