?LỜI ĐỨC PHẬT DẠY ?

?Nhớ chăng trước mấy ngàn niên
Thích Ca cũng bị kẻ ghen người hờn
Nào đâu phải thiếu Đạo duyên
Mà do căn trí chư nhơn mỏng dày
?Căn dày mùi Đạo mau say
Mỏng căn tiếng kệ ngoài tai khó vào
Con ơi!Đức lượng Trời cao
Dưới trần đâu cũng chìm bao một tình.
?Dù cho ai phụ bội mình
Từ bi học lấy một tình yêu thương
Tai nghe tiếng nhạn kêu sương
Nỗi lòng Đức Phật đoạn trường lắm con.
?Ít đi đường khó lối mòn
Góc gai dù mấy…ới con chớ buồn
Con ơi!Hai chữ Giác tha
Tình con với Phật vẫn là tình chung.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
/svg>