ở đời vui đạo hãy tùy duyên…

” Tôi đi khắp nơi để tìm chỗ hành thiền; tôi chẳng biết rằng nó nằm sẵn tại đây, trong tâm tôi.
Thiền nằm ngay trong bạn: sinh, già, đau, chết nằm ngay trong bạn chứ chẳng ở đâu xa.
Tôi đi khắp mọi nơi cho đến khi mệt lả muốn đứt hơi, lúc ấy mới chịu dừng, và khi dừng tôi nhận ra rằng cái mà tôi đi tìm… nằm ngay trong tôi. “
“I went everywhere looking for a place to meditate; I didn’t know it was already there, in my mind.
Meditation is within you: birth, old age, pain, and death are within you, not far away.
I went everywhere until I was so exhausted that
I wanted to run out of breath, then I stopped, and when I stopped I realized that what I was looking for… was inside me. “
( Lời Dạy Thiền Sư Ajahn Chah
Tỳ khưu Khánh Hỷ Dịch Việt
Chùa Phật Âu – Aggasami Trần Minh Tài)
NAM MÔ PHẬT BẢO – NAM MÔ PHÁP BẢO – NAM MÔ TĂNG BẢO.
/svg>