8 BÀI HỌC VÀNG “ĐẠI GIAN HÙNG” TÀO THÁO ĐỂ LẠI CHO ĐỜI

1. Muốn làm việc lớn, trước tiên là phải dám làm, chứ không phải sợ hãi, khóc lóc hay than vãn.
Khi Đổng Trác tiến vào kinh đô thành Lạc Dương, bắt ép thiên tử, thâu tóm thế lực triều đình, gây họa khắp nơi. Điều này đã làm cho trong ngoài triều ai nấy đều phẫn nộ, nghiến răng căm giận.
Lúc này, Vương Doãn đã tổ chức cuộc họp bí mật để kể tội Đổng Trác, các quan viên ai nấy nghe xong đều khóc lóc, thương cảm. Chỉ có duy nhất Tào Tháo là cười lớn, sau đó chủ động xin mượn Thất Tinh đao, một mình đi hành thích Đổng Trác.
2. Lúc cấp bách, nguy hiểm nhất phải thật bình tĩnh, phản ứng nhanh nhạy, nếu không sẽ chuốc họa vào thân, khó bảo toàn được tính mạng.
Khi Tào Tháo vào bái kiến Đổng Trác, lúc hắn đang ngủ trưa, Tào Tháo rút đao định đâm chết Đổng Trác thì hắn tỉnh dậy hỏi: “Mạnh Đức định làm gì?”. Lúc này Tào Tháo vội quỳ xuống, hết sức bình tĩnh, hai tay dâng đao và bẩm: “Đây là Thất Tinh bảo đao, tại hạ muốn dâng tặng cho thừa tướng”.
Cũng chính nhờ vậy mà Tào Tháo đã có thêm thời gian. Nhân lúc Đổng Trác vẫn chưa phát hiện ra, Tào Tháo đã vội lên ngựa bỏ chạy ra ngoài thành, bảo toàn được tính mạng và làm nên những trang sự nghiệp lẫy lừng về sau.
3. Càng lên chức cao thì phải càng khôn khéo, phải biết điểm dừng, không vượt quá giới hạn, đó mới thật sự là lãnh đạo giỏi.
Đổng Trác bắt ép thiên tử, làm loạn triều chính, lập Hán Hiến Đế lên ngôi vua, cuối cùng bị chính Lữ Bố giết. Viên Thuật tự xưng hoàng đế, sau cùng thảm bại rồi tự sát dưới tay Lưu Bị. Viên Thiệu muốn tự lập vua mới, song cuối cùng cũng đại bại.
Trong khi đó, chỉ có duy nhất Tào Tháo vẫn mang tiếng phò Hán nhưng chính sự vẫn nắm trong lòng bàn tay, ép thiên tử lệnh chư hầu. Bản thân đến cuối đời vẫn làm thừa tướng chứ không soán ngôi, tự lập ngôi vua.
4. Đã dùng người thì phải tin, còn nếu không tin thì tuyệt đối không dùng.
Khi Tào Tháo và Viên Thiệu đang đấu nhau tại Quan Độ, quân Tào lúc này đã sắp cạn lương thực. Ngay lúc này, vì đã không tin lời Hứa Du, nên Viên Thiệu đã bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một, đánh bại Tào Tháo.
Chính điều đó đã làm Hứa Du bất mãn, bỏ sang doanh Tào. Lúc Tào Tháo nghe tin Hứa Du đến, vội đến mức không kịp mang giày, chân không ra đón. Khi Hứa Du bày kế hạ Viên Thiệu, Tào Tháo không chút nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng mưu kế của Hứa Du, từ đó đại phá quân Thiệu.
5. Tự mình phải làm gương thì ba quân mới nể, nhưng cũng đừng vì thế mà tự hại đến tính mạng của mình.
Trước khi xuất quân tiến đánh Viên Thiệu, Tào Tháo đã ra lệnh: “Trước khi xuất quân ta có lệnh, đang mùa thu hoạch, quân đội không được đi vào ruộng lúa”. Tuy nhiên, lúc xe ngựa đang đi qua ruộng lúa, bỗng con ngựa của Tào Tháo giật mình chạy vào ruộng lúa.
Khi đó, Tào Tháo đã nói: “Nay ta trái quân lệnh, nên xử tử!”, rồi rút kiếm kề lên cổ mình. Lúc này, các tướng đã quỳ xuống can ngăn, Tào Tháo đã cắt búi tóc của mình thay cho thủ cấp để răn tướng sĩ và thề trước ba quân nhất định đánh bại Viên Thiệu, lập công chuộc tội.
6. Thiện đãi với hiền tài, tất sẽ có người phò trợ.
Khi Quan Vũ bị buộc phải tạm quy hàng Tào Tháo, mặc dù “thân tại Tào doanh, tâm tại Hán”. Trước giao ước “Nếu có tin của “Đại Ca” thì Quan Vũ lập tức về với Lưu Bị”, Tào Tháo một mặt đồng ý, mặt khách vô cùng trọng đãi Quan Vũ.
Đến khi Quan Vũ treo ấn bỏ đi, “vượt 5 ải chém 6 tướng”, Tào Tháo còn đưa giấy thông hành, lệnh cho các tướng không ai được cản trở Quan Vũ và không mang quân đuổi theo tiêu diệt. Và một sự thật là, trước tình cảnh ấy, các tướng giỏi khác bên cạnh không ai phản lại Tào Tháo.
7. Nếu tha được thì hãy tha còn cần giết thì phải giết.
Khi cùng Trần Cung bỏ trốn, Tào Tháo đã vô tình giết nhầm cả nhà Lã Bá Xa. Lúc Lã Bá Xa mua rượu về, Tào Tháo đã giết luôn ông để khỏi bị lộ, rồi than rằng: “Ta thà phụ người, chứ không để người phụ ta”. Đây là lời than vãn đau xót khi buộc phải giết người thân vì phải lâm vào đường cùng.
Trong khi đó, sau khi đại thắng Viên Thiệu, quân Tào đã phát hiện có rất nhiều thư từ mà quan viên bên Tào đã gửi cho Viên Thiệu. Lúc này, Tào Tháo xem rồi ra lệnh đốt sạch hết, không cần truy cứu.
8. Dù thông minh, tài giỏi, hùng mạnh đến đâu nhưng nếu khinh thường đối thủ, tự coi mình là thông mình thì ắt sẽ thất bại.
Nhắc đến Tam Quốc chắc hẳn không ai có thể quên được trận Xích Bích, khi quân Tào đang bày trận, do quân lính không quen đánh đường thủy, Tháo ra lệnh liền dùng dây xích lớn nối liền các chiến thuyền lại để vững chắc. Lúc này, có người khuyên không nên nối thuyền vì nếu quân Ngô dùng hỏa công thì bất lợi.
Nhưng Tào Tháo nhất quyết không nghe, cho rằng đang là mùa đông thì chỉ có gió bắc, nếu quân Ngô dùng hỏa công thì sẽ bị ngược gió. Cả cho đến khi trời nổi gió đông, Tào Tháo vẫn cho rằng do đến tiết đông chí, nên trời có gió đông. Kết quả là thủy quân Tào đã tan tác, thảm bại ngay tại Xích Bích.
/svg>