DỰ ÁN CAO XANH C

A1 – Ô 5. ĐƯỜNG 31M. S=300m2(12*25). HƯỚNG TB. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A2 – Ô 36. ĐƯỜNG 21M. S=303,6m2(12,5*24,28). HƯỚNG TN. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A4 – Ô 85. ĐƯỜNG 31M. S=311m2(12,5*24,88). HƯỚNG ĐB. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A4 – Ô 101.GÓC ĐƯỜNG 21M. S=267m2(12,5*21,36). HƯỚNG TN+ĐN. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A4 – Ô 114. ĐƯỜNG 31M. S=311m2(12,5*24,88). HƯỚNG ĐB. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A6 – Ô 151. S=300m2(12*25). HƯỚNG TB. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A7 – Ô 185. ĐƯỜNG 21M. S=340,8m2(12*28,4). HƯỚNG ĐB. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A7 – Ô 186. ĐƯỜNG 21M. S=340,8m2(12*28,4). HƯỚNG ĐB. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A7 – Ô 191. ĐƯỜNG 21M. S=393,3m2(14,2*27,69). HƯỚNG ĐN. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A10 – Ô 252. S=371,5m2(12,5*29,72). HƯỚNG TB. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A10 – Ô 272. S=387,5m2(12,5*31). HƯỚNG ĐN. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A11 – Ô 294. S=300m2(12*25). HƯỚNG ĐB. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A11 – Ô 295. S=300m2(12*25). HƯỚNG ĐB. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

A11 – Ô 316. ĐƯỜNG 31M. S=300m2(12*25). HƯỚNG TN. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B1 – Ô 2. GÓC ĐƯỜNG 21M S=173m2(8,16*21,2). HƯỚNG ĐB+ ĐN. GIÁ … TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B1 – Ô 8. S=116,6m2(5,5*21,2). HƯỚNG ĐN. GIÁ…TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B2 – Ô 27+29. ĐƯỜNG 21M. S=116,6m2(5,5*21,2). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B2 – Ô 32. S=116,6m2(5,5*21,2). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B3 – Ô 45. ĐƯỜNG 21M. S=116,6m2(5,5*21,2). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B3 – Ô 46. S=116,6m2(5,5*21,2). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B3 – Ô 51. ĐƯỜNG 21M. S=116,6m2(5,5*21,2). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B3 – Ô 52. S=116,6m2(5,5*21,2). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B4 – Ô 71. S=101,75m2(5,5*18,5). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% ) 

B4 – Ô 76+78. S=203,5m2(11*18,5). HƯỚNG TB. GIÁ…TR/m2 ( HĐ MỚI 95% ) ( Bán cả cặp )

B4 – Ô 79. S=101,75m2(5,5*18,5). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% ) 

B5 – Ô 83. S=101,75m2(5,5*18,5). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% ) 

B5 – Ô 94. S=101,75m2(5,5*18,5). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% ) 

B7 – Ô 132. S=99m2(5,5*18). HƯỚNG ĐN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B12 – Ô 277. S=99m2(5,5*18). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B13 – Ô 285. S=99m2(5,5*18). HƯỚNG TB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B14 – Ô 305. ĐƯỜNG 31M. S=99m2(5,5*18). HƯỚNG ĐB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B14 – Ô 315. ĐƯỜNG 31M. S=99m2(5,5*18). HƯỚNG ĐB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B15 – Ô 337. ĐƯỜNG 31M. S=99m2(5,5*18). HƯỚNG ĐB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B18 – Ô 401. S=93,5m2(5,5*17). HƯỚNG ĐB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B18 – Ô 403. S=93,5m2(5,5*17). HƯỚNG ĐB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B19 – Ô 426. ĐƯỜNG 21M. S=99m2(5,5*18). HƯỚNG TN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B20 – Ô 456. S=93,5m2(5,5*17). HƯỚNG TN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B20 – Ô 459. ĐƯỜNG 31M. S=99m2(5,5*18). HƯỚNG ĐB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B21 – Ô 462. S=93,5m2(5,5*17). HƯỚNG TN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B21 – Ô 475. ĐƯỜNG 31M. S=99m2(5,5*18). HƯỚNG ĐB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B22 – Ô 485. ĐƯỜNG 31M. S=99m2(5,5*18). HƯỚNG ĐB. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B23 – Ô 510. S=93,5m2(5,5*17). HƯỚNG TN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B23 – Ô 512. S=93,5m2(5,5*17). HƯỚNG TN. GIÁ …TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B26 – Ô 580. S=82,5m2(5,5*15). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B26 – Ô 584. S=82,5m2(5,5*15). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

B27 – Ô 608. S=82,5m2(5,5*15). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C1 – Ô 22. S=104,5m2(5,5*19). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C1 – Ô 31. S=104,5m2(5,5*19). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C2 – Ô 74. S=104,5m2(5,5*19). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C3 – Ô 137. S=104,5m2(5,5*19). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C3 – Ô 147. S=104,5m2(5,5*19). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C3 – Ô 163. S=104,5m2(5,5*19). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C3 – Ô 164. ĐƯỜNG 21M. S=104,5m2(5,5*19). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C4 – Ô 38. S=104,5m2(5,5*19). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C4 – Ô 47+51+57+59. QUAY BIỆT THỰ. S=104,5m2(5,5*19). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C5 – Ô 115. S=104,5m2(5,5*19). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C6 – Ô 167. GÓC VƯỜN HOA. S=104,5m2(5,5*19). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C7 – Ô 201. S=111m2(5,5*20,18). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C7 – Ô 213. QUAY TRƯỜNG HỌC S=111m2(5,5*20,18). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C7 – Ô 214. S=111m2(5,5*20,18). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C8 – Ô 259. S=111m2(5,5*20,18). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C9 – Ô 306. S=111m2(5,5*20,18). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C10 – Ô 356. S=82,5m2(5,5*15). HƯỚNG ĐN. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C13 – Ô 327. S=111m2(5,5*20,18). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C13 – Ô 337. S=111m2(5,5*20,18). HƯỚNG TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

C13 – Ô 341. GÓC ĐƯỜNG 21M S=129m2(5,5*23,45). HƯỚNG TN+TB. GIÁ TR/m2 ( HĐ MỚI 95% )

TOÀN BỘN NGUỒN HÀNG TRÊN VLAND LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÍNH CHỦ . DO VÌ GIÁ CÓ XÊ DỊCH THEO THỊ TRƯỜNG NÊN CÔNG TY KHÔNG ĐỂ GIÁ CỤ THỂ AI CÓ NHU CẦU QUAN TÂM DỰ ÁN HÀ KHÁNH C 

LIÊN HỆ MR QUẾ : 0985770355 

/svg>