. KINH PHÁP HOA

. KINH PHÁP HOA
“Nam mô a di đà Phật”
Sống trong kiếp sống Ta bà,
Giữ tâm yên tịnh lánh xa buồn phiền.
Đừng gì danh lợi bạc tiền
Quên đi bản tánh thật hiền Phật ban.
Cuộc đời nhiều cảnh lầm than,
Đều do danh vọng tham sang khổ
sầu.
Đến khi chuốt lấy buồn rầu
Ăn năng hối hận dập đầu buồn than.
Cũng đừng mơ mộng cao sang,
Đừng vì sự sống dọc ngang cõi trần.
Cuộc đời nhân quả xây dần
Luân hồi xoay chuyển nhiều lần khổ
đau.
Ta nên thức tỉnh cho mau,
Tu hành trích đức ngày sau an lành.
Không còn màng đến lợi danh,
Thành tâm niệm phật nguyện sanh
liên đài.
Ảnh minh họa
Nam mô a di đà Phật
/svg>