Lạc Trôi

Nhìn cõi thế kẻ lên người xuống .
Lòng Mẹ buồn trong dạ nôn nao .
Chữ nam mô kẻ trượt người nhào .
Qua nhiều kiếp trầm luân đau khổ .
Thuyền trôi mãi mà không bến đỗ .
Tại tâm mình còn bóng chữ tham .
Nên thế gian cứ mãi làm càng .
Miễn có lợi vào tay là được .
Nghiệp của thế mỗi ngày một bước .
Nên lâu ngày chất lại thành non .
Phước không xây thì nghiệp khó mòn .
Sai không sửa làm sao Mẹ độ .
Bị vật chất tình tiền cám dỗ .
Ít có người nhìn suốt hiểu sâu .
Đời mạt lai muôn chuyện thảm sầu .
Mà còn lắm kẻ mơ người mộng .
Người cõi thế cùng là một giống .
Vì lòng tham tranh đấu lẫn nhau .
Rồi phân chia kẻ thấp người cao .
Làm thế giới ta bà đau khổ .
Người hung ác không ngồi một chỗ .
Giành bên này rồi lấn bên kia .
Làm lê dân nước mắt đầm đìa .
Cảnh đói khổ giữa trời bom đạn .
Trời tối đó rồi mai lại sáng .
Ngày qua ngày lẹ lắm dân ôi .
Năm Sửu qua năm cọp đến rồi .
Mà con trẻ còn chưa tỉnh mộng .
Mê cõi thế kẻ dù người lọng .
Thì bao giờ gần Mẹ gần Cha .
Mau lo tu tầm đạo Thích Ca .
Để long hội được nhìn tiên Phật …
… Người viết bài …
… Lạc Trôi …
… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật …
… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật …
… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật …
/svg>