LỜI DẠY CỦA ĐỨC DIÊU TRÌ PHẬT MẪU

Nếu không sớm kịp giờ tỉnh ngộ
Ðể đến ngày thiên số định kỳ
Xác trần bỏ lại còn chi
Hồn linh ngơ ngẩn, sầu bi đọa đày.
MẸ nói trước con nay liệu lấy
Rồi sau này khỏi phải trách phiền
Cuộc trần lắm nỗi đảo điên
Không nghe lời MẸ, chỉ phiền đọa sa.
Cơ thưởng phạt Kỳ Ba đã rõ
Luật Thiên điều chẳng có vị tư
Dù con lãnh sứ-mạng Trời
Mà làm sái luật cũng thời bị răn.
Hoặc các bực Ni, Tăng học Ðạo
Gây uy-quyền hay tạo tội trần
Cũng đều bị Luật trị răn
Tùy theo nghiệp tội, xử phân công bình.
Luật Tiến-Hoá vô hình đào-thải
Chớ mê đời ngu dại hững hờ
Bây giờ chưa thấy làm ngơ
Chừng khi họa tới, khó thời cứu nguy.
Ðời ngu muội biết gì còn mất
Sự trăm năm chưa chắc trường tồn
Biết tri thời-vận mới khôn
Ðừng như để chết, chưa chôn chờ giờ.
MẸ tỏ hết bao lời châu ngọc
Các con cần tu học nghiệm suy
Dù bao cay đắng sá chi
Sợ lòng chẳng trọn những gì ân sâu.
Khắp thế-giới hoàn-cầu vận-chuyển
Máy Càn Khôn linh-hiển Cơ-quan
Thất Sơn bảo ngọc lầu vàng
Là Cơ lập Hội Minh Hoàng xử phân.
Ðến ngày đó linh căn tề tựu
Nghe phán truyền đầy đủ chẳng sai
Bao nhiêu nhân sĩ nước ngoài
Thảy đều chầu chực trước Ngai Bệ Rồng.
Có Tam Giáo Cộng Ðồng phân xử
Công quả tròn được dự KIM GIAI
Bằng gây tội lỗi đọa đày
Vào nơi ngục thất, khổ thay xác hồn.
Con ơi! Sự mất còn, thành bại
Cũng do lòng khôn dại mà ra
Căn Tiên đừng để làm Ma
Uổng công MẸ tạo sanh ra Chơn thần.
Máy Âm Dương xoay vần chuyển hóa
Lừa lọc căn nghiệp quả tinh vi
Ai thương bằng MẸ DIÊU-TRÌ
Lo con mọi sự, kể gì khổ lao.
Từ Tạo-Hóa thiên cao Trời Ðất
Sanh muôn loài vạn-vật hữu hình
Cơ nay PHẬT MẪU truyền kinh
Cho con cõi thế giữ gìn Ðạo Nhân.
Trao Bát Bửu kinh luân tám báu
Túi vạn năng chơn đạo linh hồn
Cho con giữ lấy bảo tồn
Từ đời Thượng Cổ vuông tròn đức ân.
Nay đến lượt xoay dần mạt kiếp
Ðời Hạ-Ngươn tạo nghiệp dẫy đầy
Là kỳ tiến-hóa đổi thay
Lập đời Thánh-Ðức Thượng Ngươn thanh-bình.
Nên lắm cuộc chiến-chinh khói lửa
Để sảy sàng, gội rửa, tẩy trần
Tam Kỳ mở Hội Long Vân
Chọn con TRUNG, HIẾU, NGHĨA, NHÂN phục hồi.
Sự báo ứng Cơ Trời đã lộ
Các con cần giác-ngộ rõ thông
Để khi lập Hội Cộng Ðồng
Tội tình gây tạo, khó mong sống còn.
Dầu sống thác cho tròn nhân nghĩa
Chớ đem lòng mai mỉa phụ vong
Tình thương PHẬT MẪU đại đồng
Hoá sanh vạn ức trần hồng linh căn.
Chuyển khắp cả hồng-trần thế-giới
Ngày định-kỳ sắp tới con ơi
Ráng tu cho kịp ngày giờ
Rèn lòng sửa tánh, nhớ lời MẪU khuyên.
Ðừng ngu dại mê tiền ma quỉ
Rồi sau này loạn trí điên cuồng
Quỉ Ma nào biết xót thương
Mưu mô đủ kế, gạt lường chúng sanh.
Nơi Sơn Thất sẵn dành châu ngọc
Chờ các con tu học sửa lòng
Thanh bần đừng tủi, gắng công
Ngày sau trọn đạo, phỉ lòng hưởng thân.
Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tột
Làm tay sai cho bọn quỉ ma
Tạo gây ác nghiệp gian tà
Uổng cho một kiếp sanh ra làm người.
Lòng dạ thú đổi dời tâm tánh
Bất tin, khi Phật Thánh Thần Tiên
Tội mang kiếp đọa Huỳnh-Tuyền
Muôn đời giam hãm, xích xiềng trói thân.
Con của MẸ tiền căn giác-ngộ
Thì phải cần hiểu rõ đọa siêu
Ðừng nên loạn trí làm liều
Ðời này ma quỉ rất nhiều lắm con.
Chúng ẩn hiện tâm hồn giục mãi
Xúi làm điều khờ dại ngu si
Chẳng cần tội lỗi vậy thì
Con không định tánh khó trì NGŨ MA
Nó nhập phá làm xa căn kiếp
Ðể linh hồn mang nghiệp muôn đời
Khó về gặp MẸ con ơi
Muôn đời sa đọa, khó thời tỉnh tâm
Kỳ Mạt Kiếp, MẪU tầm linh tử
Trao Cẩm Nang con giữ phụng-hành
Ðừng vì quyền lợi đấu tranh
Để làm mất tánh hạnh lành cao thâm.
Giữ đức-độ đạo tâm vững chắc
Chớ để cho chúng dắt theo đời
Lạc lầm khổ lắm con ơi
Chịu nhiều quả báo, Luật Trời hành thân.
Lập ý-chí tinh-thần dũng mãnh
Ðạo không phân chấp cảnh ngoại biên
Tùy thân hành sự trần miền
Nơi nào cũng có Phật Tiên hộ-trì.
Ơn Thầy Tổ con ghi tấc dạ
Sự mặn chay tùy quả kiếp căn
Cần hành chơn đạo tinh-thần
Mới là báu quý muôn phần ngày sau.
Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.
/svg>