Quyết định V/v Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

Tệp đính kèm

5599.PDF

/svg>