THẾ GIỚI ĐANG TRONG THỜI KÌ SÀNG LỌC.!!!

Nhìn vào lịch sử trần gian
Lâu lâu sanh chúng lại mang khổ sầu
Thiên tai dịch bệnh ngập đầu…
Khiến bao người đã bị chầu diêm la
Không phải vô cớ xảy ra
Trời đang sàng lọc chúng ta bạn à
Nghĩa là người vướng nghiệp tà
Sẽ bị lọc khỏi ta bà sạch trơn
Những người ăn ở bất nhơn
Tham danh dục lợi…đưa chơn đi càn
Sẽ bị nhân quả lọc sàng
Như thể đãi cát tìm vàng đồng thau
Mỗi kì sàng lọc khác nhau
Kì này phải bị bệnh đau kiểu này
Kì sau bão lũ đoạ đày…
Chỉ chừa những kẻ phước dày đức sâu
Không phước dù trốn nơi đâu
Cũng bị hoạ tới xé xâu tanh bành
Cho nên phải ráng làm lành
Tốt nhất là phải tu hành bạn ơi
Co vid hoành hành tả tơi
Là đang sàng lọc ở nơi hồng trần
Phải mau tu sửa chuyên cần
Có gì còn có Phật Thần độ cho.!!!
__(())__
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tự thuần thiện.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo.
/svg>