TU MÓT

TU MÓT
1. Mỗi sáng thức dậy nên cúng dường Phật một chung nước lọc, lâu ngày phước đức tăng trưởng, tài sản phát sinh, tiêu trừ tai nạn.
2. Trước khi ra khỏi nhà nên lễ Phật ba lạy, được vậy sẽ bình an. Đi về, nên rửa tay, rửa mặt lạy Phật ba lạy. Ít nhất mỗi ngày quý vị lạy Phật được 6 lạy, mỗi năm 2.190 lạy. Được vậy, hảo tướng phát sinh, đầy đủ hạnh khiêm cung.
3. Ra đường, dù ngồi trên xe máy hay đi bộ, mỗi lần đi ngang qua tượng Phật, chư Tăng Ni, chùa chiền nên cúi đầu xuống thể hiện lòng tôn kính Tam Bảo. Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phương Tiện nói: “hoặc chỉ hơi cúi đầu, đều đã thành Phật đạo”.
4. Lúc nào cũng để dành ít tiền, để bố thí cho những người hành khất. Gặp viên đá, cành cây, đinh vít nào cản đường gây nguy hiểm cho người khác thì nên phát tâm dời đến chỗ an toàn.
5. Nếu gặp các con vật bị bắt nhốt dọc đường thì nên mua chúng để phóng sanh.
6. Nếu không có tiền phóng sanh thì nên vì các loài vật bị giam cầm, giết hại dọc đường mà niệm Phật hồi hướng chúng đời sau được sanh làm người, sớm gặp Phật pháp.
7. Nên rắc đường, kẹo, bánh bố thí cho loài trùng kiến, hoặc rải lúa cho chim ăn. Trong vườn, nếu thu hoạch nông sản nên chừa lại một ít cho các con vật. Nếu không kết duyên lành với chúng sanh thì tương lai quý vị giác ngộ chẳng thể độ ai, vì “Phật hoá hữu duyên nhân”.
8. Cúng Phật nên dùng vật phẩm tốt nhất. Tránh tương lai hưởng phước nhưng bị khiếm khuyết vì cúng đồ xấu vậy.
9. Mỗi lần trước khi ăn cơm, hay bất cứ thực phẩm nào thanh tịnh đều khởi niệm cúng dường Tam Bảo trước khi ăn.
10. Trước khi đi ngủ nên niệm Phật 10 tiếng, hồi hướng nguyện sanh Tây phương tịnh độ.
Thiết nghĩ, ác nhỏ tích dần thành ác lớn, chớ xem thường ác nhỏ mà cho là không có tội. Bởi lỗ nhỏ đắm thuyền. Còn người dời được hòn núi lớn, là lấy đi từng viên đá nhỏ. Nên chớ khinh thiện nhỏ mà không làm. Vì thiện nhỏ tích dần cũng thành Phước to. Không phải có tiền mới tu hạnh bố thí, cúng dường được. Sự bố thí lớn nhất là “bỏ tham, sân, si” vậy.
Thích Như Dũng
/svg>